fbpx
Corvin Rajzisklola logoKÉPZÉSEINK

DESIGNER FELNŐTTKÉPZÉS

ANIMÁCIÓ/MOZGÓKÉP

GRAFIKA BRAND DESIGN

GRAFIKA ILLUSZTRÁCIÓ

GRAFIKA WEB DESIGN

TÉR- ÉS FORMATERVEZÉS

RAJZ & FESTÉSZET

TINI RAJZI ELŐKÉSZÍTŐ

NYÁRI KÉPZÉSEK

AKVARELL FESTÉSZET

ÁLLATI GRAFIKÁK

DIGITÁLIS ILLUSZTRÁCIÓ

GRAFIKAI TECHNIKÁK

KARAKTERTERVEZÉS

KÉPREGÉNY

KÖNYVKÖTÉSZET

MESEILLUSZTRÁCIÓ

OLAJFESTÉSZET

PASZTELLKRÉTA

POP-UP KÖNYV

VEGYES TECHNIKÁK

KALLIGRÁFIA

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐK

TEXTIL / DIVAT

ÉPÍTŐMŰVÉSZ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

NYÍLT NAP

KIBESZÉLŐ

RÓLUNK

KAPCSOLAT

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINK

PARTNEREINK

 

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023. március 10. napjától

Corvin Rajziskola

Általános Szerződési Féltetlek

Közzé téve: 2023 február 28.

Hatályos: 2023. március 10. napjától

1. Értelmező rendelkezések, rövidítések

1.1. Corvin Rajziskola: Részben a Corvin Design Műhely Kft. által, részben a Corvin Design Művészeti Kft. megbízásából a Corvin Art 2 Bt. (felnőttoktatási azonosító: E/2020/000405) által üzemeltetett művészeti oktatási központ. A Corvin Rajziskolával együttműködésben Kis Csaba egyéni vállalkozó, Sipos Mariann egyéni vállalkozó és Sipos Barbara egyéni vállalkozó nyújtanak bejelentett képzéseket.

1.2. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban.: ÁSZF): jelen dokumentum, amely a Corvin Rajziskola által szervezett felnőttképzési és egyéb képzési tevékenység kapcsán az 1.1. pontban meghatározott személyek bármelyike és a Képzésben résztvevő természetes személy között létrejött jogviszony szabályait rendezi.

1.3. Képzésben résztvevő: az a természetes személy, aki az 1.1. pontban meghatározott személyek bármelyikével 

írásbeli felnőttképzési szerződést vagy 

más képzésre vonatkozó szerződést köt, vagy 

a képzésre történő jelentkezéssel jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

Ha jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik Képzési Szerződés alatt a fenti pontokban meghatározottakat kell érteni.

3.4. Képzési szerződés: amennyiben jelen ÁSZ eltérően nem rendelkezik képzési szerződés alatt a Képzésben résztvevő és az 1.1. pontban meghatározott személyek bármelyikével kötött írásbeli felnőttképzési szerződés vagy képzési szerződés értendő, ideértve 

3.5. A felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

2011. CLXXXVII. törvény a szakképzésről

315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

11/2020. (II. 7.) Kormányrendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

2. Hatály, értelmezés, közzététel

2.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden Képzési Szerződésre, melyet a Képzésben résztvevő az 1.1. pontban meghatározott személyek bármelyikével köt, kivéve, ha eltérést nem engedő jogszabály másként rendelkezik, amely esetben a jogszabály rendelkezése az irányadó.

2.2. A Felek a Képzési Szerződésben jelen ÁSZF rendelkezésitől eltérhetnek.

2.3. Jelen ÁSZF a Corvin Rajziskola weboldalán elektronikusan, valamint nyomtatott formában a képzés helyén magyar nyelven kerül közzétételre (annak esetleges mellékleteivel együtt), a közzététel napjának megadása mellett. Az így közétett ÁSZF rendelkezésiben foglalt jogok és kötelezettségek a Felek számára ismertnek tekintendők, az ismeretük hiányára eredményesen egyik Fél sem hivatkozhat.

2.4. A Corvin Rajziskola a felnőttképzésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban fenntartja a jogot jelen ÁSZF tartalmának módosítására, amelyről a vele jogviszonyban állókat elektronikus levél útján értesíti, és amely módosítás az értesítést követő 10. napon lép hatályba.

2.5. Jelen ÁSZF értelmezésekor kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések és a Képzési Szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.

2.6. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Képzésben résztvevő bármely képzés vonatkozásában a képzésre történő jelentkezéssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Általános, minden képzésre vonatkozó szabályok

3.12.1. A házirend súlyos megsértését jelenti különösen, de nem kizárólagosan minden olyan cselekmény, amely az oktatás rendjét sérti vagy akadályozza, vagy a Corvin Rajziskola tulajdonában vagy használatában lévő, illetve más képzésben résztvevők vagy oktatók ingóságainak épségét veszélyezteti. 

3.12.2. A házirend súlyos megsértését jelenti továbbá az oktatók vagy más képzésben résztvevők szidalmazása, dehonesztáló kifejezésekkel illetése, illetve a trágár beszéd ezen személyekkel. Ebben az esetben a képzésben résztvevő által befizetett képzési díj vagy helyfoglaló nem jár vissza.

3.1. A Corvin Rajziskola bármely képzés (ideértve a kurzust és tanfolyamot is) keretében vállalja, hogy az oktatáshoz szükséges helyet és a megfelelő munkakörülményeket biztosítja.

3.2. A Corvin Rajziskola vállalja, hogy az előre kiadott tantervtől és óraszámtól lehetőség szerint nem tér el, de a tanterv változtatás jogát egyes, indokolt esetekben (pl. az oktató betegsége, egyes oktatási programok ütközése stb.) fenntartja. Ilyen változás esetén a Corvin Rajziskola elektronikus levélben értesíti a Képzésben résztvevőt és díjmentesen pótórát biztosít vagy gondoskodik az oktató megfelelő helyettesítéséről.

3.3. A képzés teljesítéséhez szükséges egyes eszközöket, anyagokat a Képzésben résztvevő köteles beszerezni. Erről és egyéb információkról, valamint a tanrendről a Corvin Rajziskola a képzést megelőzően elektronikus levélben értesíti a Képzésben résztvevőt.

3.4. A Corvin Rajziskola biztosítja a Képzésben résztvevő számára, hogy a jelentkezéskor a felkínált képzési csoportokból szabadon válasszon mindaddig amíg az adott képzési csoport létszáma eléri a maximális csoportlétszámot. A jelentkezés véglegesítése, illetve a felnőttképzési szerződés aláírását követően a Képzésben résztvevő által a kiválasztott képzési csoporton módosítani, más időpontot választani nem lehetséges.

3.5. A képzési díj nem tartalmazza a képzéshez szükséges számítógép, illetve szoftver beszerzését, továbbá egyes képzéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzését. Ezeket a Képzésben résztvevő köteles beszerezni.

3.6. A képzéseken a tanórák 45 percig tartanak, a tanórák pótlására és a tanórák cserélésére a képzésben résztvevő mulasztása esetén nincs lehetőség. A képzésben résztvevő kifejezett kérése esetén, a képzési szerződésen felül, külön díj ellenében pótóra és felzárkóztató óra – amennyiben a Corvin Rajziskola kapacitása ezt megengedi – nyújtható.

3.7. A képzések visszamondása a Képzésben résztvevő által – a felnőttképzések kivételével – a képzés kezdete előtt 10 munkanappal lehetséges, amely esetben a befizetett képzési díj visszatérítésre kerül. A képzés kezdete előtti 10 munkanapon belüli visszamondás esetén a befizetett képzési díj a Corvin Rajziskolát illeti. Amennyiben a képzés megkezdését követően a képzésen való részvétel a képzésben résztvevőnek felróható bármilyen okból szűnik meg a befizetett helyfoglaló vagy képzési díj visszatérítése nem lehetséges.

3.8. Amennyiben COVID-19 vírus vagy bármely más vírus, baktérium vagy kórokozó okozta járványhelyzet, illetve egyéb nem várt válsághelyzet súlyossága ezt indokolja a Corvin Rajziskola fenntartja a jogot az oktatási tevékenység távoktatási formában való folytatására. Ennek elrendeléséről és technikai megvalósításáról a Corvin Rajziskola elektronikus levélben tájékoztatja a Képzésben résztvevőt.

3.9. Az akkreditált felnőttképzésekre vonatkozó felnőttképzési jogviszony a Képzésben résztvevő eredményes felvételi eljárását követően, írásbeli felnőttképzési szerződés megkötésével jön létre, amely szerződés aláírásával a Képzésben résztvevő jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejtetetten elfogadja.

3.10. Amennyiben a bármely képzés a Corvin Rajziskolának felróható okból, pótolhatatlanul meghiúsul úgy a Corvin Rajziskola a befizetett képzési díjat a meghiúsulásról való értesítést követő 10 napon belül visszatéríti a Képzésben résztvevőnek.

3.11. A képzésben részvevő a regisztrációval és a képzés helyszínére történő belépéssel elfogadja a Corvin Rajziskola által kialakított házirendet és működési, illetve járványkezelési szabályzatot, továbbá betartja azt, valamint tudomásul veszi, hogy ezek megsértése esetén a képzésben való további részvétel – a helyfoglaló elvesztése mellett – megtagadható tőle.

3.12. A Corvin Rajziskola a képzésben résztvevő képzési szerződését – legalább egy írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetést követően – azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a képzésben résztvevő többször és súlyosan megsérti a Corvin Rajziskola házirendjét. 

3.13. A Corvin Rajziskola a képzésben résztvevő képzési szerződését azonnali hatállyal felmondhatja amennyiben a képzésben résztvevő nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt állít, amely alkalmas a Corvin Rajziskola jó hírnevének megsértésére vagy csorbítására. Ebben az esetben a képzésben résztvevő által befizetett képzési díj vagy helyfoglaló nem jár vissza.

3.14. A Corvin Rajziskola fenntartja a jogot, hogy bármely képzésben résztvevő képzési szerződését – a befizetett képzési díj arányos visszatérítése mellett – azonnali hatállyal megszűntesse.

4. Kétéves akkreditált, engedélyezett felnőttképzések

4.3.1. szakirányú tervezés, digitális ismeretek: hetente két darab 3 órás, jelenléti képzés maximum 14 fős csoportokban;

4.3.2. rajz, stílusgyakorlat: hetente egy darab 4 órás, jelenléti képzés maximum 28 fős összevont csoportban;

4.3.3. művészet- vagy szaktörténet: külön tájékoztató szerint távoktatási képzés maximum 70 fős csoportban;

4.3.4. képzésen és jelenléti órán kívüli önálló felkészülés: konzultációk mentén zajló felkészüléssel tervezés és digitális órák/prezentációk/szakmai gyakorlat/szakirányú felkészítő gyakorlat keretében.

4.4.1. A Corvin Rajziskola a jelentkezés határidejét minden év március 1. napjáig közzéteszi a honlapján.

4.4.2. A felnőttképzési szerződés megkötését és a képzés kezdetét a Corvin Rajziskola által lebonyolított felvételi eljárás előzi meg.

4.4.3. A felvételi eljárás megkezdése és a felnőttképzésre való jelentkezés a https://foglaljbarmit.hu/uzlet/corvin-rajziskola-rajzora/#tab_links_area weboldalon keresztül történik a jogszabályban előírt adatok megadásával, a választani kívánt rajz- és/vagy stílusgyakorlati csoport megjelölésével és a képzési díj fizetési ütemezés kiválasztásával. A jelentkezéssel egyidejűleg helyfoglaló, illetve „early bird” kedvezmény esetén képzési díj fizetendő a fenti honlapon keresztül, online bankkártyás fizetéssel.

4.4.4. A felvételi eljárás díja 5.000, – Ft + ÁFA. A felvételi eljárási díj egyszeri adminisztrációs díj, amely kizárólag a felvételi eljárás lefolytatásának költségeit fedezi, a díj összege a felvételi eljárás eredményétől függetlenül nem jár vissza a Képzésben résztvevőnek és a képzési díjba nem számít be.

4.4.5. A felvételi eljárás a Képzésben résztvevő értesítésével zárul le.

4.4.6. Eredménytelen felvételi eljárás esetén a Képzésben résztvevő kifogással nem élhet.

4.4.7. Amennyiben a jelentkező megfelelt az Corvin Rajziskola által elvárt minőségi követelményeknek, de helyhiány miatt nem került be az általa preferált képzési csoportba, beiratkozás után lehetőség van a fennmaradó helyekre való regisztrációra.

4.4.8. Elkésett regisztráció estén a Corvin Rajziskola a jelentkezést nem tudja fogadni.

4.5.1. Az aktuális képzési díj minden év március 1. napjáig kerül meghatározásra és kihirdetésre a Corvin Rajziskola honlapján.

4.5.2. A képzési díj tartalmazza az általános részben meghatározottakat, illetve 8 darab gyakorlati és 4 darab elméleti vizsga díját.

4.5.3. A képzési díj nem tartalmazza a képzés teljesítéséhez szükséges számítógépeket és szoftvereket, illetve a képzés során felhasználásra kerülő anyagokat, eszközöket, továbbá nem tartalmazza a külön igényelt felzárkóztató óra díját, a pótvizsga és pótóra díját, illetve a képzés sikeres elvégzését követő, akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgaeljárás díját és az előzetes tudásmérés díját.

4.5.4. Pótvizsga és pótóra, illetve felzárkóztató óra a képzésben résztvevő írásbeli kérelme alapján nyújtható az alábbi díjak megfizetését követően: pótvizsga: 15.000, – Ft + ÁFA, rajzpótalkalom: 5.000, – Ft + ÁFA, felzárkóztató óra: 7.000, – Ft + ÁFA. A képzési év végén teljesítendő vizsgaprezentáció nem pótolható.

4.5.5. Sikeres felvételi eljárást követően, de a képzés megkezdése előtt a képzésben résztvevő írásban, elektronikus levél útján jogosult a Corvin Rajziskolától tananyagegységenként előzetes tudásmérést kérni. Az előzetes tudásmérés díja tananyagegységenként 15 000, – Ft + ÁFA, amely egyszeri adminisztrációs díj, összege nem jár vissza a Képzésben résztvevőnek és a képzési díjba nem számít be. A képzés megkezdését követően előzetes tudásmérésre nincs lehetőség.

4.6.1. „Early bird” kedvezménnyel a teljes képzési díj két összegben évente fizetendő, az első képzési évben a pozitív felvételi eljárást követően az éves díj május 25. napjáig, a második képzési évben az éves díj május 20. napjáig. 

4.6.2. Kedvezménnyel a teljes képzési díj négy részletben fizetendő, az első képzési évben a pozitív felvételi eljárást követően május 25. napjáig helyfoglaló, ezt követően a fennmaradó éves díj szeptember 1. napjáig, a második képzési évben helyfoglaló, majd a fennmaradó éves díj május 20. napjáig.

4.6.3. Kedvezmény nélkül a teljes képzési díj hat részletben fizetendő, az első képzési évben a pozitív felvételi eljárást követően május 25. napjáig helyfoglaló, ezt követően a fennmaradó féléves díj szeptember 1. napjáig majd féléves díj január 10. napjáig, a második képzési évben helyfoglaló május 20. napjáig, ezt követően a fennmaradó féléves díj szeptember 1. napjáig majd féléves díj január 10. napjáig.

4.6.4. Képzési hitellel: az első képzési évben a pozitív felvételi eljárást követően május 25. napjáig helyfoglaló, ezt követően a fennmaradó féléves díj szeptember 1. napjáig térítendő (mert a jogszabály kimondja, hogy képzési díj 20%-a az önerő), majd 500 000 Ft 0% -os képzési hitel igényelhető. A képzési díj fizetésének ütemezését az igényelt képzési hitel mértéke határozza meg.

4.7.1. A felnőttképzésben történő részvételt a képzésben résztvevő írásban mondhatja vissza. Amennyiben a képzésben résztvevő a felnőttképzési szerződés megkötését követő 14 napon belül él visszamondással úgy a befizetett helyfoglalót és az esetlegesen előre befizetett képzési díjat a Corvin Rajziskola visszatéríti. Amennyiben a felnőttképzési szerződés megkötését követő 14 napon túl mondja vissza, úgy a befizetett helyfoglaló a Corvin Rajziskolát illeti, az esetlegesen előre befizetett képzési díjat a Corvin Rajziskola visszatéríti. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzésre pótfelvételi keretében jelentkezik, úgy a visszamondásra jelen alpont nem vonatkozik, ebben az esetben a 4.7. alpont rendelkezése megfelelően alkalmazandó. Amennyiben a képzés megkezdését követően a képzésen való részvétel a képzésben résztvevőnek felróható bármilyen okból szűnik meg a befizetett helyfoglaló és képzési díj nem kerül visszatérítésre.

4.7.2. Amennyiben a képzésben résztvevő a részvételi szándékát az adott képzési év kezdete előtt azért mondja vissza, mert a vonatkozó jogszabályok szerint felvételt nyert valamely hazai vagy harmadik országbeli felsőoktatási intézmény azonos tárgyú képzésére és ezt hitelt érdemlően írásban a képzést megelőző augusztus 1. napjáig igazolja, úgy a helyfoglalót és az esetlegesen előre befizetett képzési díjat a Corvin Rajziskola visszatéríti. Jelen alpont alkalmazása vonatkozásában kizárólag jogszabályi rendelkezések szerint akkreditált és működő felsőoktatási intézmény által oklevél kiállításával záruló azonos szakirányú képzés vehető figyelembe, más felnőttképzés vagy iskolarendszeren kívüli képzés nem vehető figyelembe.

4.8.1. A felnőttképzés megszakítására nincs mód, ugyanakkor, ha a képzésben résztvevő a képzést egy eredményes vizsgával lezárt félévet követően mondja vissza úgy egy későbbi újbóli sikeres jelentkezést követően minden egyes eredményes vizsgával lezárt félév a képzésbe az előzetes tudásmérés szabályai szerint beszámítható.

4.9.1. A képzésben résztvevő a képzés megkezdése előtt az adott képzési év szeptember 1. napjáig köteles bemutatni a saját nevére, érvényesen kiállított érettségi bizonyítványát, ennek bármely okból történő elmaradása esetén a képzés nem kezdhető meg és a befizetett helyfoglaló a Corvin Rajziskolát illeti.

4.9.2. A képzés megkezdése előtt a képzésben résztvevő és a Corvin Rajziskola felnőttképzési szerződést köt, amely – jelen ÁSZF rendelkezései mellett – részletesen szabályozza a felek jogait és kötelezettségeit a jogviszony kapcsán.

4.9.3. A képzés megkezdése és folytatása során a képzésben résztvevő köteles az általa választott fizetési ütemezés szerint teljesíteni a képzési díjat, a képzésben résztvevő késedelme esetén a Corvin Rajziskola a képzésben való további részvételét megtagadja, felfüggeszti.

4.9.4. A képzésben résztvevő köteles gondoskodni a képzéshez szükséges informatikai eszközök (laptop) és megfelelő szoftverek, valamint egyén képzés során felhasználásra kerülő anyagok és eszközök beszerzéséről.

4.11.1. A képzési díj képzési évente 4 db gyakorlati 2 db írásbeli vizsgát tartalmaz.

4.11.2. A vizsgák időpontjáról, vizsgaelvárásokról a képzésben résztvevő előzetesen értesítést kap. A vizsgák időpontja az éves tanmenetben is közzétételre kerül.

4.11.3. A vizsgamunkák leadása során a képzésben résztvevők kötelesek a leadás szabályait az előzetes tájékoztatásnak megfelelően betartani, különös tekintettel az informatikai file formátumokra és elnevezésekre. Ellenkező esetben a nem megfelelően leadott vizsgamunka „nem értékelhető” minősítést von maga után és a képzésben részvevő pótvizsga keretében pótolhatja a vizsgát.

4.11.4. A vizsgamunkák mennyisége és minősége vonatkozásában a képzési programnak megfelelő 75%-os minimum követelmény irányadó.

4.11.5. Az minden évben az utolsó vizsga a képzésben részvevő által teljesítendő portfólió leadása, mely az éves munkák 80%-át tartalmazza és a legsikeresebb munka prezentációja, illetve a munkákra és a prezentációra vonatkozó mennyiségi és minőségi követelmények vonatkozásában a 80%-os minimum követelmény irányadó. A prezentáció pótvizsga keretében nem pótólható.

4.11.6. Az elméleti képzési tárgyak teljesítéshez a képzésben résztvevő írásbeli vizsgát tesz, amely 75%-os eredmény felett tekinthető megfeleltnek. Sikertelen vizsga esetén pótvizsgadíj megfizetése mellett írásban pótvizsga kérhető. 

4.11.7. A vizsgák eredményét tekintve a képzésben résztvevő a Corvin Rajziskola értékelését nem kifogásolhatja. Amennyiben a vizsga során bizonyítható súlyos szabálytalanságot vagy méltánytalanságot észlelt, úgy írásában felülvizsgálatot kérhet az intézményvezetőtől.

4.11.8. A képzésben résztvevő sikeres vizsgák esetén veheti át a felnőttképzés elvégzését igazoló szakirányú tanúsítványt. A tanúsítvány feljogosítja, hogy akkreditált vizsgaközpontban hivatalos, állam által elfogadott vizsgát tehet, és szakképesítést szerezhet.

4.12.1. A képzési program szerint meghatározott vizsgák minimum 75%-os teljesítése, minőségi és mennyiségi szempontból is.

4.12.2. Éves utolsó portfólió és vizsgaprezentáció minimum 80%-os teljesítése.

4.12.3. Írásbeli vizsgák minimum 75 %-os teljesítése.

4.12.4. Aktív részvétel a képzés óráin minimum 75%-ban.

4.12.5. A megengedett hiányzás mértéke: maximum a képzési óraszám 25%-a (félévente: 4 alkalom tervezés óra, 4 alkalom digitális óra, 4 alkalom rajz/ ábrázolás/ stílusgyakorlat, 1 alkalom egyéb).

4.12.6. Pótvizsga írásban kérhető 5 napon belül, a pótvizsga díjának (15 000 ft+ áfa) átutalásáról szóló bizonylat csatolásával.  A pótvizsga a vizsgát követő 7. napon kerül megtartása.

4.12.7. Sikertelen pótvizsga eseteén a képzésben részvevő választása szerint folyathatja a képzést mindaddig amíg az általa befizetett képzési díj ezt lehetővé teszi, ebben az esetben azonban a Corvin Rajziskola a felnőttképzés elvégzését igazoló szakirányú tanúsítványt nem állítja ki. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzést a sikertelen pótvizsgát követően nem folytatja úgy a befizetett képzési díjat a Corvin Rajziskola nem téríti vissza.

4.12.8. A Corvin Rajziskola felé fennálló kifizetetlen tartozás esetén a tanúsítvány átadása a tartozás rendezéséig megtagadható.

4.12.9. Amennyiben alaposan feltételezhető, hogy a képzésben résztvevő a képzés ideje alatt szerzői jogi jogsértést követett el úgy a Corvin Rajziskola szóban vagy írásban figyelmezteti a képzésben résztvevőt, hogy a jövőben tartózkodjon ettől a magatartástól, amennyiben a figyelmeztetést követően ismételten alaposan feltételezhető, hogy a képzésben résztvevő a képzés ideje alatt szerzői jogi jogsértést követett el úgy a tanúsítvány kiadása megtagadható.

4.16.1. szakirányú tervezés, digitális ismeretek: hetente két alkalom, jelenléti képzés maximum 13 fős csoportokban;

4.16.2. rajz, stílusgyakorlat: hetente egy alkalom, jelenléti képzés négy hónapon keresztül;

4.16.3. technológiai ismeretek, anyagismeret: két alkalom előre egyeztetett időpontban;

4.16.4. a tanórákra és azok pótlására egyebekben az 5. pontban foglalt szabályok megfelelően alkalmazandók.

4.17.1. Early bird” kedvezménnyel a teljes képzési díj a pozitív felvételi eljárást követően az értesítést követő 10 napon belül.

4.17.2. Kedvezménnyel a teljes képzési díj két részletben fizetendő, a pozitív felvételi eljárást követően helyfoglaló, ezt követően a helyfoglalóval csökkentett éves díj szeptember 1. napjáig.

4.17.3. Kedvezmény nélkül a teljes képzési díj három részletben fizetendő, a pozitív felvételi eljárást követően május 25. napjáig helyfoglaló, ezt követően a helyfoglalóval csökkentett féléves díj szeptember 1. napjáig majd feléves díj január 10. napjáig.

4.17.4. A képzési díj és más díjak – felvételi eljárási díj, pótvizsga díj, felzárkóztató díj – szabályaira egyebekben az 5. pontban foglalt szabályok irányadók.

4.19.1. A képzési díj évente 4 db gyakorlati vizsgát tartalmaz.

4.19.2. A vizsgamunkák mennyisége és minősége vonatkozásában a képzési programnak megfelelő 75%-os minimum követelmény irányadó.

4.19.3. A vizsgarendre egyebekben az 5. pontban foglalt szabályok megfelelően irányadók.

4.20.1. A képzési program szerint meghatározott vizsgák minimum 75%-os teljesítése, minőségi és mennyiségi szempontból is.

4.20.2. Írásbeli vizsgák minimum 75 %-os teljesítése.

4.20.3. Aktív részvétel a képzés óráin minimum 75%-ban.

4.20.4. A megengedett hiányzás mértéke: maximum a képzési óraszám 25%-a.

4.20.5. Sikertelen pótvizsga esteén a képzésben részvevő választása szerint folyathatja a képzést mindaddig amíg az általa befizetett képzési díj ezt lehetővé teszi, ebben az esetben azonban a Corvin Rajziskola a felnőttképzés elvégzését igazoló tanúsítványt nem állítja ki. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzést a sikertelen pótvizsgát követően nem folytatja úgy a befizetett képzési díjat a Corvin Rajziskola nem téríti vissza;

4.20.6. A képzés elvégzéséről az iskola középszintű magániskolai tanúsítványt állít ki.

4.20.7. A Corvin Rajziskola felé fennálló kifizetetlen tartozás esetén a tanúsítvány átadása a tartozás rendezéséig megtagadható.

4.20.8. A vizsgákra és azok pótlására, valamint a felnőttképzés teljesítésére egyebekben az 5. pontban foglalt szabályok megfelelően alkalmazandók.

4.1. A Corvin Rajziskola a következő kétéves felnőttképzéseket nyújtja: Művészeti grafikus/ emelt óraszámú Branddesign, Művészeti grafikus/ emelt óraszámú UIUX webdesign, Művészeti grafikus/ emelt óraszámú illusztráció, (megszerezhető végzettség: Képző, iparművészeti munkatárs, Művészeti grafikus) Mozgókép/ animáció tervező (megszerezhető végzettség: Képző, iparművészeti munkatárs, Mozgókép, animáció tervező)

4.2. A fent felsorolt kétéves felnőttképzések vonatkozásában a 4. pontban foglalt általános szabályokat jelen pontban foglalt eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni.

4.3. A felnőttképzés időtartama 2 év, 902 óra, amely a következők szerint áll össze:

4.4. Jelentkezés módja és feltételei a kétéves felnőttképzésekre, előzetes tudásmérés

4.5. A kétéves felnőttképzések vonatkozásában a képzési díjra vonatkozó rendelkezések a következők.

4.6. A képzési díj megfizetése a következő ütemezésekben teljesíthető: 

4.7. Felnőttképzés visszamondása

4.8. A felnőttképzés megszakítása (szüneteltetése)

4.9. A felnőttképzés megkezdésének feltételei.

4.10. Amennyiben a képzés indulása vagy folytatása a Corvin Rajziskolának felróható okból hiúsul meg, úgy a Corvin Rajziskola a befizetett éves vagy féléves képzési díjat, a helyfoglalót és a felvételi eljárás díját hiánytalanul visszatéríti.

4.11. Vizsgarend:

4.12. A felnőttképzés elvégzésének és a tanúsítvány kiállításának feltételei.

4.13. Nem akkreditált (bejelentett) egyéves felnőttképzés

4.14. A Corvin Rajziskola a következő egyéves felnőttképzéseket nyújtja: Tér és formatervezés

4.15. A fent felsorolt egyéves felnőttképzések vonatkozásában a 4. pontban foglalt általános szabályokat és a kétéves felnőttképzésekre vonatkozó 5. pontban foglalt szabályokat jelen pontban foglalt eltérésekkel kell megfelelő módon alkalmazni.

4.16. A képzés időtartama 1 év, 326 óra, amely a következők szerint áll össze:

4.17. Képzési díj és annak megfizetése és ütemezése.

4.18. A képzés megkezdésének feltételeire, a felvételi eljárásra és regisztrációra, illetve a képzésben résztvevő általi visszamondásra, vagy a Corvin Rajziskolának felróható meghiúsulásra az 5. pontban foglalt szabályok megfelelően alkalmazandók.

4.19. Vizsgarend:

4.20. A felnőttképzés elvégzésének és a tanúsítvány kiállításának feltételei:

5. A Corvin Rajziskola által nyújtott egyéb, nem akkreditált rövid képzések/tanfolyamok

5.2.1. A kurzusok kizárólag beiratkozás után látogathatók. Beiratkozás a https://foglaljbarmit.hu/uzlet/corvin-rajziskola-rajzora/#tab_links_area internetes oldalon keresztül lehetséges. A képzésben résztvevő vagy kiskorú esetén törvényes képviselője a beiratkozással és a képzésben való részvétellel elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit. Beiratkozásra az adott hónap 1. napjáig, vagy a szabad helyek függvényében van mód, ami a teljes összeg befizetésével válik véglegessé, részletfizetésre nincs lehetőség.

5.2.2. Lemondásra és egyéb szabályokra a 4. pontban foglalt általános szabályok irányadók.

5.2.3. A bérletek időpontjai előre megválaszthatók, az adott hónapon belül azonos napokon, 4 alkalomra szólnak (nem tetszőlegesen választott négy alkalomra vagy törthónapokra). Hiányzás esetén az alkalom pótlására és képzési díj visszatérítésére nincs lehetőség.

5.2.4. A képzésben résztvevő köteles a kurzus alkalom kezdete előtt legalább 10 perccel megérkezni a képzés helyszínére, hogy felkészültségének megfelelő hely biztosítva legyen számára.

5.2.5. A képző eszközöket anyagokat nem biztosít.

5.3.1. A kurzus kizárólag a beiratkozás és a képzési díj befizetése után látogatható. Az képzésekre való regisztráció a képzési díj befizetésével válik véglegessé. 

5.3.2. Az alapozó kurzuson a Corvin Rajziskola a szükséges eszközöket, anyagokat biztosítja.

5.3.3. Hiányzás esetén az alkalom pótlására és képzési díj visszatérítésére nincs lehetőség.

5.4.1. A kurzus kizárólag a beiratkozás és a képzési díj befizetése után látogatható. Az képzésekre való regisztráció a képzési díj befizetésével válik véglegessé.

5.4.2. A megkezdett kurzus árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetőség.

5.4.3. Lemondásra és egyéb szabályokra a 4. pontban foglalt általános szabályok irányadók.

5.4.4. A képzési díj a kurzus anyag és eszközszükségletét nem tartalmazza, kivétel, ha a képző a honlapon feltűnteti.

5.5.1. A kurzus kizárólag a beiratkozás és a képzési díj befizetése után látogatható. Az előkészítőkre való regisztráció a képzési díj befizetésével válik véglegessé.

5.5.2. A megkezdett kurzus árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetőség.

5.5.3. Lemondásra és egyéb szabályokra a 4. pontban foglalt általános szabályok irányadók.

5.5.4. A képzés díja négy részletben, képzési modulonként előre is téríthető. Ebben az esetben a képzési modul megkezdésének feltétele az esedékes részlet befizetése.

5.5.5. A képzési díj a kurzus anyag és eszközszükségletét nem tartalmazza.

5.1. A lenti kurzusok vonatkozásában a 4. pontban foglalt általános szabályokat jelen pontban foglalt eltérésekkel megfelelő módon kell alkalmazni.

5.2. Rajz, festészet, szobrászat (szakkör)

5.3. Tini programok/rajzi alapozó (szakkör)

5.4. Rövid képzések, szabadiskolák, elméleti képzések (Bejelentett képzések)

5.5. Előkészítő tanfolyam (Bejelentett képzések)

6. Adatkezelés, adatvédelem

6.1. Bármely képzésben – felnőttképzéseket kivéve – történő részvétel esetén a Corvin Rajziskola a képzésben részvevő személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, kizárólag a képzéssel összefüggésben és a képzések teljesítése érdekében kezeli, azokat harmadik személynek semmilyen okból nem adja tovább. Felnőttképzések esetén a személyes adatok kezelése jogszabályi kötelezettség alapján történik és azok továbbítása az illetékes ellenőrző hatóság felé jogszabályi kötelezettsége a Corvin Rajziskolának.

6.2. A Corvin Rajziskola területén biztonsági kamera-rendszer üzemel, amely felvételt készít. A felvétel kezelése a Corvin Rajziskola biztonsági kamerákra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója szerint történik.

7. Vegyes rendelkezések és panaszkezelés

7.1. Felek a képzési szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni, amennyiben a szerződés teljesítését veszélyezetető bármely körülmény tudomásukra jut kötelesek azt a másik féllel haladéktalanul közölni.

7.2. Ahol jelen ÁSZF írásbeli értesítést vagy közlést ír elő azon az elektronikus levelet is érteni kell. A Corvin Rajziskola elektronikus levelezési címe a Corvin Rajziskola honlapján érhető el.

7.3. A képzésben résztvevő köteles minden olyan kárt 14 napon belül megtéríteni, amelyet a képzéssel összhangban vagy szerződésen kívüli károkozással a Corvin Rajziskolának okozott. Ebben a tekintetben a képzésben résztvevőt anyagi felelősség terheli a Corvin Rajziskola által részére átadott ingó dolgok épségért és az általa a Corvin Rajziskola telephelyén használatba vett ingó dolgok épségéért, illetve a képzés helyszínéül szolgáló ingatlan épségéért. A képzésben résztvevő a részére átadott ingó dolgokat és a képzés helyszínéül szolgáló ingatlant köteles a vonatkozó szabályok – különösen a házirend – és a rendeltetésszerű, ésszerű használat követelményeinek megfelelően használni.

7.4. Amennyiben a Képzésben résztvevő a képzés kapcsán panaszt kíván tenni, úgy azt a Corvin Rajziskola honlapján közzétett panaszkezelési (minőségirányítási) szabályzat rendelkezései szerint szóban a képzés helyén, elektronikus úton az erre fent megjelölt elektronikus levélcímre küldött levél útján tehet panaszt. A panasz felvételéről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a panasz rövid leírását, a panasztevő nevét, a panaszt fogadó nevét és a panasz megtételének időpontját. A panasztevőt a jegyzőkönyv egy másolati példánya illeti. A panasz soron kívül, de legkésőbb a megtételétől számított 10 napon belül kivizsgálásra kerül. A panasz elbírálásáról Képzésben résztvevő elektronikus levél útján kap tájékoztatást. Amennyiben a Képzésben résztvevő a panaszkezelést sérelmesnek tartja vagy nem ért egyet a döntéssel úgy a képzés helye szerinti, vagy a lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A képzés helye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (levelezési címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; telefonszáma: 06-1-450-2598; e-mail címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu).