fbpx
Corvin Rajzisklola logoKÉPZÉSEINK

DESIGNER FELNŐTTKÉPZÉS

ANIMÁCIÓ/MOZGÓKÉP

GRAFIKA BRAND DESIGN

GRAFIKA ILLUSZTRÁCIÓ

GRAFIKA WEB DESIGN

TÉR- ÉS FORMATERVEZÉS

RAJZ & FESTÉSZET

TINI RAJZI ELŐKÉSZÍTŐ

RÖVID KÉPZÉSEK

AKVARELL FESTÉSZET

ÁLLATI GRAFIKÁK

DIGITÁLIS ILLUSZTRÁCIÓ

GRAFIKAI TECHNIKÁK

KARAKTERTERVEZÉS

KÉPREGÉNY

KÖNYVKÖTÉSZET

MESEILLUSZTRÁCIÓ

OLAJFESTÉSZET

PASZTELLKRÉTA

POP-UP KÖNYV

VEGYES TECHNIKÁK

KALLIGRÁFIA

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐK

TEXTIL / DIVAT

ÉPÍTŐMŰVÉSZ

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

NYÍLT NAP

KIBESZÉLŐ

RÓLUNK

KAPCSOLAT

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINK

PARTNEREINK

 

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2022. március 11. napjától

1.Értelmező rendelkezések, rövidítések

1.1. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban.: ÁSZF): jelen dokumentum, amely a Corvin Art 2 Bt. által szervezett felnőttképzési és egyéb képzési tevékenység kapcsán a Corvin Art 2. Bt., mint Képző intézmény vagy a Képző intézmény mellett a képzés érdekében működő vállalkozások vagy vállalkozok és a Képzésben résztvevő természetes személy között létrejött jogviszony szabályait rendezi.
1.2. Corvin Rajziskola: A Képző Intézmény és szerződéses partnerei által üzemeltetett oktatóközpont.
1.3. Képző intézmény: Corvin Art 2 Bt.
                          székhely: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3 fsz. 
                          cg. szám: 01-06-785179
                          adószám: 28666242-2-43
                          nyilvántartásbavételi száma: E/2020000405
1.4. A Képző intézmény szerződéses partnere: az alábbi vállalkozások vagy vállalkozók, akik egyes képzések megvalósítása és lebonyolítása vonatkozásában együttműködnek a Képző intézménnyel: Klapka Alíz ev., Kis Csaba ev., Sipos Barbara ev., Sipos Mariann ev.
1.5. Bejlentés alapján folytatott képzések:
– Sipos Mariann e.v. FKB/2020/000823
– Kis Csaba e.v. FKB/2020/000828
– Sipos Barbara e.v. FKB/2020/002729
– Klapka Alíz e.v. FKB/2020/002699
– Corvin Art 2 Bt. FKB/2020/000817
1.6. Képzésben résztvevő: a képző intézménnyel akkreditált felnőttképzésekre vonatkozó írásbeli felnőttképzési szerződést kötő vagy egyéb képzésre vonatkozó képzési szerződést kötő, illetve a felvételi eljárási szabályok vonatkozásában a felvételi eljárást megkezdő természetes személy.
1.7. A képzés helye: 1111 Budapest, Vak Bottyán utca 3. fsz.

2.A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok

2.1. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2.2. 2011. CLXXXVII. törvény a szakképzésről
2.3. 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
2.4. 11/2020. (II. 7.) Kormányrendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról

3.Hatály, értelmezés, közzététel

3.1. Jelen ÁSZF rendelkezései a Képző intézmény által szervezett bármely képzés vonatkozásában a Képző intézménnyel vagy a Képző intézmény szerződéses partnerével jelen ÁSZF hatálybalépését követően megkötött összes képzési szerződésre érvényes.
3.2. Jelen ÁSZF szabályait kell alkalmazni minden olyan kérdésben, amelyet a Képzésben résztvevő féllel kötött egyedi szerződés nem rendez.
3.3.Jelen ÁSZF a Képző intézmény által a https://corvinrajziskola.hu/ weboldalon elektronikusan, valamint nyomtatott formában a Képző intézmény által a képzés helyén magyar nyelven kerül közzétételre (annak esetleges mellékleteivel együtt), a közzététel napjának megadása mellett. Az így közétett ÁSZF rendelkezésiben foglalt jogok és kötelezettségek a Felek számára ismertnek tekinthetők, az ismeretük hiányára eredményesen egyik Fél sem hivatkozhat.
3.4.A Képző intézmény a felnőttképzésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban fenntartja a jogot jelen ÁSZF tartalmának módosítására, amelyről a vele jogviszonyban állókat elektronikus levél útján értesíti, és amely módosítás az értesítést követő 10. napon lép hatályba.
3.5.Jelen ÁSZF értelmezésekor kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések és az egyedi szerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.
3.6.Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Képzésben résztvevő a képzésre történő jelentkezéssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.Általános, minden képzésre vonatkozó szabályok

4.1.A Képző intézmény bármely képzés (ideértve a kurzust és tanfolyamot is) keretében vállalja, hogy az oktatáshoz szükséges helyet és a megfelelő munkakörülményeket biztosítja.
4.2.A Képző intézmény vállalja, hogy az előre kiadott tantervtől és óraszámtól lehetőség szerint nem tér el, de a tanterv változtatás jogát egyes, indokolt esetekben (pl. az oktató betegsége, egyes oktatási programok ütközése stb.) fenntartja. Ilyen változás esetén a Képző intézmény elektronikus levélben értesíti a Képzésben résztvevőt és díjmentesen pótórát biztosít vagy gondoskodik az oktató megfelelő helyettesítéséről.
4.3.A Képző intézmény fent tartja a jogot a másodéves órák változására.
4.4.A képzés teljesítéséhez szükséges egyes eszközöket, anyagokat a Képzésben résztvevő köteles beszerezni. Erről és egyéb információkról, valamint a tanrendről a Képző intézmény a képzést megelőzően elektronikus levélben értesíti a Képzésben résztvevőt.
4.5.A Képző intézmény biztosítja a Képzésben résztvevő számára, hogy a jelentkezéskor a felkínált képzési csoportokból szabadon válasszon mindaddig amíg az adott képzési csoport létszáma eléri a maximális csoportlétszámot. A jelentkezés véglegesítése, illetve a felnőttképzési szerződés aláírását követően a Képzésben résztvevő által a kiválasztott képzési csoporton módosítani, más időpontot választani nem lehetséges.
4.6.A képzési díj nem tartalmazza a képzéshez szükséges számítógép, illetve szoftver beszerzését, továbbá egyes képzéshez szükséges anyagok és eszközök beszerzését. Ezeket a Képzésben résztvevő köteles beszerezni.
4.7.A képzéseken a tanórák 45 percig tartanak, a tanórák pótlására és a tanórák cserélésére a képzésben résztvevő mulasztása esetén nincs lehetőség. A képzésben résztvevő kifejezett kérése esetén, a képzési szerződésen felül, külön díj ellenében pótóra és felzárkóztató óra – amennyiben a képző intézmény kapacitása ezt megengedi – nyújtható.
4.8.A képzések visszamondása a Képzésben résztvevő által – a felnőttképzések kivételével – a képzés kezdete előtt 10 munkanappal lehetséges, amely esetben a befizetett képzési díj visszatérítésre kerül. A képzés kezdete előtti 10 munkanapon belüli visszamondás esetén a befizetett képzési díj a Képző intézményt illeti. Amennyiben a képzés megkezdését követően a képzésen való részvétel a képzésben résztvevőnek felróható bármilyen okból szűnik meg a befizetett helyfoglaló vagy képzési díj visszatérítése nem lehetséges.
4.9.Amennyiben COVID-19 vírus vagy bármely más vírus, baktérium vagy kórokozó okozta járványhelyzet, illetve egyéb nem várt válsághelyzet súlyossága ezt indokolja a Képző intézmény fenntartja a jogot az oktatási tevékenység távoktatási formában való folytatására. Ennek elrendeléséről és technikai megvalósításáról a Képző intézmény elektronikus levélben tájékoztatja a Képzésben résztvevőt.
4.10.Az akkreditált felnőttképzésekre vonatkozó felnőttképzési jogviszony a Képzésben résztvevő eredményes felvételi eljárását követően, írásbeli felnőttképzési szerződés megkötésével jön létre, amely szerződés aláírásával a Képzésben résztvevő jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejtetetten elfogadja.
4.11.Amennyiben a bármely képzés a Képző intézménynek felróható okból, pótolhatatlanul meghiúsul úgy a Képző intézmény a befizetett képzési díjat a meghiúsulásról való értesítést követő 10 napon belül visszatéríti a Képzésben résztvevőnek.
4.12.A képzésben részvevő a regisztrációval és a képzés helyszínére történő belépéssel elfogadja a képző intézmény által kialakított házirendet és működési, illetve járványkezelési szabályzatot, továbbá betartja azt, valamint tudomásul veszi, hogy ezek megsértése esetén a képzésben való további részvétel – a helyfoglaló elvesztése mellett – megtagadható tőle.
4.13. Konzultáció módja: csak a tanórák keretében lehetséges, sem emailben, sem facebook csoportban nem lehetséges a konzultáció, korrektúra.
4.14.Tananyag átadása: Az oktatók maguk által létrehozott tananyagból dolgoznak, ez az oktató saját szellemi terméke. A prezentáció anyagát nem adhatja tovább, a képzésben résztvevő egy rövid összefoglaló óravázlatot kaphat az órán elhangzottakról.
4.15. A résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Amennyiben az első felszólítás után a panaszok továbbra is fent, az iskola felbontja a szerződést a részvevővel
4.16. A képzés két éves, másodévben a képzési csoportok időpontja változik, a képzési csoportok résztvevőit a szakvezetők válogatják össze az elsőéves évvégi záróvizsgák eredményei alapján, figyelembevéve a képzésben résztvevők igényeit. A képzésben résztvevők elsőéves eredményeik alapján kerülnek be a másodéves képzési csoportokba. A gyengébben teljesítők esetében az általuk választott képzési csoportba való bekerülés nem garantált

5. Kétéves akkreditált felnőttképzések

5.1.A Képző intézmény a következő kétéves felnőttképzéseket nyújtja:
1. Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus)
2. Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus/emelt óraszámú illusztráció),
3. Képző- és iparművészeti munkatárs (Mozgóképi animáció tervező)
5.2.A fent felsorolt kétéves felnőttképzések vonatkozásában a 4. pontban foglalt általános szabályokat jelen pontban foglalt eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni.
5.3.A felnőttképzés időtartama 2 év, 902 óra, amely a következők szerint áll össze:
5.3.1.szakirányú tervezés, digitális ismeretek: hetente két darab 3 órás, jelenléti képzés maximum 14 fős csoportokban;
5.3.2.rajz, stílusgyakorlat: hetente egy darab 4 órás, jelenléti képzés maximum 28 fős összevont csoportban;
5.3.3.művészet- vagy szaktörténet: külön tájékoztató szerint távoktatási képzés maximum 70 fős csoportban;
5.3.4.képzésen és jelenléti órán kívüli önálló felkészülés: konzultációk mentén zajló felkészüléssel tervezés és digitális órák/prezentációk/szakmai gyakorlat/szakirányú felkészítő gyakorlat keretében.
5.4. Jelentkezés módja és feltételei a kétéves felnőttképzésekre, előzetes tudásmérés
5.4.1.A képző intézmény a jelentkezés határidejét minden év március 1. napjáig közzéteszi a honlapján.
5.4.2.A felnőttképzési szerződés megkötését és a képzés kezdetét a képző intézmény által lebonyolított felvételi eljárás előzi meg.
5.4.3.A felvételi eljárás megkezdése és a felnőttképzésre való jelentkezés a https://foglaljbarmit.hu/ weboldalon keresztül történik a jogszabályban előírt adatok megadásával, a választani kívánt rajz- és/vagy stílusgyakorlati csoport megjelölésével és a képzési díj fizetési ütemezés kiválasztásával. A jelentkezéssel egyidejűleg helyfoglaló, illetve „early bird” kedvezmény esetén képzési díj fizetendő a fenti honlapon keresztül, online bankkártyás fizetéssel.
5.4.4.A felvételi eljárás díja 5.000, – Ft + ÁFA. A felvételi eljárási díj egyszeri adminisztrációs díj, amely kizárólag a felvételi eljárás lefolytatásának költségeit fedezi, a díj összege a felvételi eljárás eredményétől függetlenül nem jár vissza a Képzésben résztvevőnek és a képzési díjba nem számít be.
5.4.5.A felvételi eljárás a Képzésben résztvevő értesítésével zárul le.
5.4.6.Eredménytelen felvételi eljárás esetén a Képzésben résztvevő kifogással nem élhet.
5.4.7.Amennyiben a jelentkező megfelelt az képző intézmény által elvárt minőségi követelményeknek, de helyhiány miatt nem került be az általa preferált képzési csoportba, beiratkozás után lehetőség van a fennmaradó helyekre való regisztrációra.
5.4.8.Elkésett regisztráció estén a képző intézmény a jelentkezést nem tudja fogadni.
5.5. A kétéves felnőttképzések vonatkozásában a képzési díjra vonatkozó rendelkezések a következők.
5.5.1.Az aktuális képzési díj minden év március 1. napjáig kerül meghatározásra és kihirdetésre
a képző intézmény honlapján.
5.5.2.A képzési díj tartalmazza az általános részben meghatározottakat, illetve 8 darab gyakorlati és 4 darab elméleti vizsga díját.
5.5.3.A képzési díj nem tartalmazza a képzés teljesítéséhez szükséges számítógépeket és szoftvereket, illetve a képzés során felhasználásra kerülő anyagokat, eszközöket, továbbá nem tartalmazza a külön igényelt felzárkóztató óra díját, a pótvizsga és pótóra díját, illetve a képzés sikeres elvégzését követő, akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgaeljárás díját és az előzetes tudásmérés díját.
5.5.4.Pótvizsga és pótóra, illetve felzárkóztató óra a képzésben résztvevő írásbeli kérelme alapján nyújtható az alábbi díjak megfizetését követően: pótvizsga: 10.000, – Ft +ÁFA, pótóra: 5.000, – Ft + ÁFA, felzárkóztató óra: 7.000, – Ft + ÁFA. A képzési év végén teljesítendő vizsgaprezentáció nem pótolható.
5.5.5.Sikeres felvételi eljárást követően a képzésben résztvevő írásban, elektronikus levél útján jogosult a képző intézménytől tanegységenként előzetes tudásmérést kérni. Az előzetes tudásmérés díja tanegységenként 5000, – Ft + ÁFA, amely egyszeri adminisztrációs díj, összege nem jár vissza a Képzésben résztvevőnek és a képzési díjba nem számít be. A képzés megkezdését követően előzetes tudásmérésre nincs lehetőség.
5.6.A képzési díj megfizetése a következő ütemezésekben teljesíthető:
5.6.1.„Early bird” kedvezménnyel a teljes képzési díj két összegben évente fizetendő, az első
képzési évben a pozitív felvételi eljárást követően az éves díj május 25. napjáig, a második képzési évben az éves díj május 20. napjáig.
5.6.2.Kedvezménnyel a teljes képzési díj négy részletben fizetendő, az első képzési évben a pozitív felvételi eljárást követően május 25. napjáig helyfoglaló, ezt követően az éves díj szeptember 1. napjáig. A második képzési évben a helyfoglaló május 20. napjáig éves díj pedig szeptember 1. napjáig fizetendő.
5.6.3.Kedvezmény nélkül a teljes képzési díj hat részletben, félévente fizetendő, az első képzési évben a pozitív felvételi eljárást követően május 25. napjáig helyfoglaló, ezt követően a féléves díj szeptember 1. napjáig majd feléves díj január 10. napjáig. A második képzési évben helyfoglaló május 20. napjáig, ezt követően a féléves díj szeptember 1. napjáig majd féléves díj január 10. napjáig fizetendő.
5.7. A felnőttképzésben való részvétel visszamondása: A felnőttképzésben történő részvételt a képzésben résztvevő írásban (elektronikus levél útján) mondhatja vissza. Amennyiben a képzésben résztvevő a felnőttképzési szerződés megkötését követő 14 napon belül él vissza mondással úgy a befizetett helyfoglalót és az esetlegesen előre befizetett képzési díjat a képző intézmény visszatéríti. Amennyiben a felnőttképzési szerződés megkötését követő 14 napon
túl mondja vissza, úgy a befizetett helyfoglaló a képző intézményt illeti, az esetlegesen előre befizetett képzési díjat a képző intézmény visszatéríti. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzésre pótfelvételi keretében jelentkezik, úgy a visszamondásra jelen rendelkezés nem vonatkozik, ebben az esetben a 4.7. alpont rendelkezése megfelelően alkalmazandó. Amennyiben a képzés megkezdését követően a képzésen való részvétel a képzésben résztvevőnek felróható bármilyen okból szűnik meg a befizetett helyfoglaló vagy képzési díj visszatérítése nem lehetséges. Amennyiben a képzésben résztvevő a részvételi szándékát az adott képzési év kezdete előtt azért mondja vissza, mert a vonatkozó jogszabályok szerint felvételt nyert valamely hazai vagy harmadik országbeli felsőoktatási intézmény azonos tárgyú képzésére és ezt hitelt érdemlően írásban a képzést megelőző augusztus 1. napjáig igazolja, úgy a helyfoglalót és az esetlegesen előre befizetett képzési díjat a képző intézmény visszatéríti. Jelen alpont alkalmazása vonatkozásában kizárólag jogszabályi rendelkezések szerint akkreditált és működő felsőoktatási intézmény által oklevél kiállításával záruló azonos szakirányú képzés vehető figye- lembe, más felnőttképzés vagy iskolarendszeren kívüli képzés nem vehető figyelembe.
5.8.A felnőttképzés megkezdésének feltételei.
5.8.1.A képzésben résztvevő a képzés megkezdése előtt az adott képzési év szeptember 1. napjáig köteles bemutatni a saját nevére, érvényesen kiállított érettségi bizonyítványát, ennek bármely okból történő elmaradása esetén a képzés nem kezd- hető meg és a befizetett helyfoglaló a képző intézményt illeti.
5.8.2.A képzés megkezdése előtt a képzésben résztvevő és a képző intézmény felnőttképzési szerződést köt, amely – jelen ÁSZF rendelkezései mellett – részletesen szabályozza a felek jogait és kötelezettségeit a jogviszony kapcsán.
5.8.3.A képzés megkezdése és folytatása során a képzésben résztvevő köteles az általa választott fizetési ütemezés szerint teljesíteni a képzési díjat, a képzésben résztvevő késedelme esetén a képző intézmény a képzésben való további részvételét megtagadja, felfüggeszti.
5.8.4.A képzésben résztvevő köteles gondoskodni a képzéshez szükséges informatikai eszközök (laptop) és megfelelő szoftverek, valamint egyén képzés során felhasználásra kerülő anyagok és eszközök beszerzéséről.
5.9.Amennyiben a képzés indulása vagy folytatása a képző intézménynek felróható okból hiúsul meg, úgy a képző intézmény a befizetett éves vagy féléves képzési díjat, a helyfoglalót és a felvételi eljárás díját hiánytalanul visszatéríti.
5.10.Vizsgarend:
5.10.1.A képzési díj képzési évente 4 db gyakorlati 2 db írásbeli vizsgát tartalmaz.
5.10.2.A vizsgák időpontjáról, vizsgaelvárásokról a képzésben résztvevő előzetesen értesítést kap. A vizsgák időpontja az éves tanmenetben is közzétételre kerül.
5.10.3.A vizsgamunkák leadása során a képzésben résztvevők kötelesek a leadás szabályait az előzetes tájékoztatásnak megfelelően betartani, különös tekintettel az informatikai fálj formátumokra és elnevezésekre. Ellenkező esteben a nem megfelelően leadott vizsgamunka „nem értékelhető” minősítést von maga után és a képzésben részvevő pótvizsga keretében pótolhatja a vizsgát.
5.10.4.A vizsgamunkák mennyisége és minősége vonatkozásában a képzési programnak megfelelő 75%-os minimum követelmény irányadó.
5.10.5.Az utolsó évben a képzésben részvevő által teljesítendő portfólió leadása és prezentációja az éves munkák 80%-át tartalmazza, illetve a munkákra és a prezentációra vonatkozó mennyiségi és minőségi követelmények vonatkozásában a 80%-os minimum követelmény irányadó. A prezentáció pótvizsga keretében nem pótólható.
5.10.6.Az elméleti képzési tárgyak teljesítéshez a képzésben résztvevő írásbeli vizsgát tesz, amely 75%-os eredmény felett tekinthető megfeleltnek. Sikertelen vizsga esetén pótvizsgadíj megfizetése mellett írásban pótvizsga kérhető.
5.10.7.A vizsgák eredményét tekintve a képzésben résztvevő a képző intézmény értékelését nem kifogásolhatja. Amennyiben a vizsga során bizonyítható súlyos szabálytalanságot vagy méltánytalanságot észlelt, úgy írásában felülvizsgálatot kérhet az intézményvezetőtől.
5.10.8.A képzésben résztvevő sikeres vizsgák esetén veheti át a felnőttképzés elvégzését igazoló szakirányú tanúsítványt. A tanúsítvány feljogosítja, hogy akkreditált vizsgaközpontban hivatalos, állam által elfogadott vizsgát tehet, és szakképesítést szerezhet.
5.11.A felnőttképzés elvégzésének és a tanúsítvány kiállításának feltételei.
5.11.1.A képzési program szerint meghatározott vizsgák minimum 75%-os teljesítése, minőségi és mennyiségi szempontból is.
5.11.2.Éves utolsó portfólió és vizsgaprezentáció minimum 80%-os teljesítése.
5.11.3.Írásbeli vizsgák minimum 75 %-os teljesítése.
5.11.4.Aktív részvétel a képzés óráin minimum 75%-ban.
5.11.5.A megengedett hiányzás mértéke: maximum a képzési óraszám 25%-a (félévente: 4 alkalom tervezés óra, 4 alkalom digitális óra, 4 alkalom rajz/ ábrázolás/ stílusgyakorlat, 1 alkalom egyéb).
5.11.6.Pótvizsga – pótvizsgadíj megfizetése mellett – írásban kérhető. A pótvizsga a vizsgát követő 7 napban kerül megtartása. A vizsgát követő 7. nap elteltével pótvizsga nem kérhető.
5.11.7.Sikertelen pótvizsga esteén a képzésben részvevő választása szerint folyathatja a képzést mindaddig amíg az általa befizetett képzési díj ezt lehetővé teszi, ebben az esetben azonban a képző intézmény a felnőttképzés elvégzését igazoló szakirányú tanúsítványt nem állítja ki. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzést a sikertelen pótvizsgát követően nem folytatja úgy a befizetett képzési díjat a képző intézmény nem téríti vissza.
5.11.8.A képző intézmény felé fennálló kifizetetlen tartozás esetén a tanúsítvány átadása a tartozás rendezéséig megtagadható.

6. Nem akkreditált egyéves felnőttképzés

6.1. A Képző intézmény a következő egyéves felnőttképzéseket nyújtja: Tér- és Formatervezés
6.2. A fent felsorolt egyéves felnőttképzések vonatkozásában a 4. pontban foglalt általános szabá- lyokat és a kétéves felnőttképzésekre vonatkozó 5. pontban foglalt szabályokat jelen pontban foglalt eltérésekkel kell megfelelő módon alkalmazni.
6.3. A képzés időtartama 1 év, 326 óra, amely a következők szerint áll össze:
6.3.1.szakirányú tervezés, digitális ismeretek: hetente két alkalom, jelenléti képzés maximum 13 fős csoportokban;
6.3.2.rajz, stílusgyakorlat: hetente egy alkalom, jelenléti képzés négy hónapon keresztül;
6.3.3.technológiai ismeretek, anyagismeret: két alkalom előre egyeztett időpontban;
6.3.4.a tanórákra és azok pótlására egyebekben az 5. pontban foglalt szabályok megfelelően alkalmazandók.
6.4.Képzési díj és annak megfizetése és ütemezése.
6.4.1.Early bird” kedvezménnyel a teljes képzési díj a pozitív felvételi eljárást követően az értesítést követő 10 napon belül.
6.4.2.Kedvezménnyel a teljes képzési díj két részletben fizetendő, a pozitív felvételi eljárást követően helyfoglaló, ezt követően a helyfoglalóval csökkentett éves díj szeptember 1. napjáig.
6.4.3.Kedvezmény nélkül a teljes képzési díj három részletben fizetendő, a pozitív felvételi eljárást követően május 25. napjáig helyfoglaló, ezt követően a helyfoglalóval csökkentett féléves díj szeptember 1. napjáig majd feléves díj január 10. napjáig.
6.4.4.A képzési díj és más díjak – felvételi eljárási díj, pótvizsga díj, felzárkóztató díj – szabályaira egyebekben az 5. pontban foglalt szabályok irányadók.
6.5.A képzés megkezdésének feltételeire, a felvételi eljárásra és regisztrációra, illetve a képzésben résztvevő általi visszamondásra, vagy a képző intézménynek felróható meghiúsulásra az 5. pontban foglalt szabályok megfelelően alkalmazandók.
6.6.Vizsgarend:
6.6.1.A képzési díj évente 4 db gyakorlati vizsgát tartalmaz.
6.6.2.A vizsgamunkák mennyisége és minősége vonatkozásában a képzési programnak megfelelő 75%-os minimum követelmény irányadó.
6.6.3.A vizsgarendre egyebekben az 5. pontban foglalt szabályok megfelelően irányadók.
6.7.A felnőttképzés elvégzésének és a tanúsítvány kiállításának feltételei:
6.7.1.A képzési program szerint meghatározott vizsgák minimum 75%-os teljesítése, minőségi és mennyiségi szempontból is.
6.7.2.Írásbeli vizsgák minimum 75 %-os teljesítése.
6.7.3.Aktív részvétel a képzés óráin minimum 75%-ban.
6.7.4.A megengedett hiányzás mértéke: maximum a képzési óraszám 25%-a.
6.7.5.Sikertelen pótvizsga esteén a képzésben részvevő választása szerint folyathatja a képzést mindaddig amíg az általa befizetett képzési díj ezt lehetővé teszi, ebben az esetben azonban a képző intézmény a felnőttképzés elvégzését igazoló tanúsítványt nem állítja ki. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzést a sikertelen pótvizsgát követően nem folytatja úgy a befizetett képzési díjat a képző intézmény nem téríti vissza;
6.7.6.A képzés elvégzéséről az iskola középszintű magániskolai tanúsítványt állít ki.
6.7.7.A képző intézmény felé fennálló kifizetetlen tartozás esetén a tanúsítvány átadása a tartozás rendezéséig megtagadható.
6.7.8.A vizsgákra és azok pótlására, valamint a felnőttképzés teljesítésére egyebekben az 5.pontban foglalt szabályok megfelelően alkalmazandók.

7.A képző intézmény által nyújtott egyéb, nem akkreditált kurzusok/tanfolyamok

7.1.A Képző intézmény a következő kurzusokat/tanfolyamokat (továbbiakban együtt: kurzus) nyújtja: Rajz, festészet, szobrászat; Építészet előkészítő, Textil előkészítő, Művészettörténet, Kalligráfia, Digitális illusztráció, Könyvkötészet, Lámpa design workshop, Saját logó, Karak- tertervezés, Képregény, Pop up könyv, Állati grafikák, Meseillusztráció, Vegyes technikák sza- badiskola, Akvarell szabadiskola, Olaj szabadiskola, Pasztell szabadiskola
7.2.A lenti kurzusok vonatkozásában a 4. pontban foglalt általános szabályokat jelen pontban fog- lalt eltérésekkel megfelelő módon kell alkalmazni.
7.3.Rajz, festészet, szobrászat:
7.3.1.A kurzusok kizárólag beiratkozás után látogathatók. Beiratkozás a https://foglaljbarmit.hu/uzlet/corvin-rajziskola-rajzora/#tab_links_area internetes oldalon keresztül lehetséges. A képzésben résztvevő vagy kiskorú esetén törvényes képviselője a beirat- kozással és a képzésben való részvétellel elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit. Beirat- kozásra az adott hónap 1. napjáig, vagy a szabad helyek függvényében van mód, ami a teljes összeg befizetésével válik véglegessé, részletfizetésre nincs lehetőség.
7.3.2.Lemondásra és egyéb szabályokra a 4. pontban foglalt általános szabályok irányadók.
7.3.3.A bérletek időpontjai előre megválaszthatók, az adott hónapon belül azonos napokon, 4 alkalomra szólnak (nem tetszőlegesen választott négy alkalomra vagy törthónapokra). Hiányzás esetén az alkalom pótlására és képzési díj visszatérítésére nincs lehetőség.
7.3.4.A képzésben résztvevő köteles a kurzus alkalom kezdete előtt legalább 10 perccel megérkezni a képzés helyszínére.
7.4.Tini programok/rajzi alapozó:
7.4.1.Rajzi alapozó kurzuson a képző intézmény a szükséges eszközöket, anyagokat biztosítja.
7.4.2.Hiányzás esetén az alkalom pótlására és képzési díj visszatérítésére nincs lehetőség.
7.5.Rövid kurzusok, szabadiskolák, elméleti képzések:
7.5.1.Lemondásra, jelentkezés és egyéb szabályokra a 4. pontban foglalt általános szabályok irányadók, azzal, hogy helyfoglaló fizetése nem szükséges.
7.5.2.A képzési díj a kurzus anyag és eszközszükségletét nem tartalmazza.
7.6.Előkészítő tanfolyam:
7.6.1.A kurzus kizárólag a beiratkozás és a képzési díj befizetése után látogatható. Az előkészítőkre való regisztráció a képzési díj befizetésével válik véglegessé.
7.6.2.A megkezdett kurzus árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetőség.
7.6.3.Lemondásra és egyéb szabályokra a 4. pontban foglalt általános szabályok irányadók.
7.6.4.A képzés díja négy részletben, képzési modulonként előre is téríthető. Ebben az esetben a képzési modul megkezdésének feltétele az esedékes részlet befizetése.
7.6.5.A képzési díj a kurzus anyag és eszközszükségletét nem tartalmazza.
7.7.Digitális képzések:
7.7.1.A kurzus kizárólag a beiratkozás és a képzési díj befizetése után látogatható. Az előkészítőkre való regisztráció a képzési díj befizetésével válik véglegessé.
7.7.2.A megkezdett kurzus árának visszafizetésére nincs mód, órák pótlására nincs lehetőség.
7.7.3.Lemondásra és egyéb szabályokra a 4. pontban foglalt általános szabályok irányadók.
7.7.4.A képzési díj a kurzus anyag és eszközszükségletét nem tartalmazza.

8.Adatkezelés, adatvédelem

8.1.Bármely képzésben – felnőttképzéseket kivéve – történő részvétel esetén a képző intézmény a képzésben részvevő személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, kizáró-lag a képzéssel összefüggésben és a képzések teljesítése érdekében kezeli, azokat harmadik személynek semmilyen okból nem adja tovább. Felnőttképzések esetén a személyes adatok kezelése jogszabályi kötelezettség alapján történik és azok továbbítása az illetékes ellenőrző hatóság felé jogszabályi kötelezettsége a képző intézménynek.

9.Vegyes rendelkezések és panaszkezelés

9.1.Felek a képzési szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni, amennyiben a szerződés teljesítését veszélyezetető bármely körülmény tudomásukra jut kötelesek azt a másik féllel haladéktalanul közölni.
9.2.A képzésben résztvevő köteles minden olyan kárt megtéríteni, amelyet a képzéssel összhangban vagy szerződésen kívüli károkozással a képző intézmények okozott. Ebben a tekintetben a képzésben résztvevőt anyagi felelősség terheli a képző intézmény által részére átadott ingó dolgok épségért és az általa a képző intézmény telephelyén használatba vett ingó dolgok épségéért, illetve a képzés helyszínéül szolgáló ingatlan épségéért. A képzésben résztvevő a részére átadott ingó dolgokat és a képzés helyszínéül szolgáló ingatlant köteles a vonatkozó szabályok – különösen a házirend – és a rendeltetésszerű, ésszerű használat követelményeinek megfelelően használni.
9.3.Elektronikus kapcsolattartásra a corvinrajziskola@gmail.com elektronikus cím használható.
9.4.Amennyiben a Képzésben résztvevő a képzés kapcsán panaszt kíván tenni, úgy azt a

https://corvinrajziskola.hu/wp-content/uploads/2021/12/Corvin_rajziskola_minosegplitika.pdf honlapon közzétett

Minőségirányítási kézikönyv/ panaszkezelési szabályzat rendelkezései szerint szóban a képzés helyén, elektronikus úton az erre fent megjelölt elektronikus levélcímre küldött levél útján tehet panaszt. A panasz felvételéről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a panasz rövid leírását, a panasztevő nevét, a panaszt fogadó nevét és a panasz megtételének időpontját. A panasztevőt a jegyzőkönyv egy másolati példánya illeti. A panasz soron kívül, de legkésőbb a megtételétől számított 10 napon belül kivizsgálásra kerül. A panasz elbírálásáról Képzésben résztvevő elektronikus levél útján kap tájékoztatást. Amennyiben a Képzésben résztvevő a panaszkezelést sérelmesnek tartja vagy nem ért egyet a döntéssel úgy a képzés helye szerinti, vagy a lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A képzés helye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (levelezési címe: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; telefonszáma: 06-1-450-2598; e-mail címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu).