fbpx

 

Szerzői jogi szabályozás

– közös szerzői mű felhasználásról –

1. Előzmények

1.1. A képzésben résztvevő a Képző intézmény Általános Szerződési Feltételei szerint megkötött bármilyen képzési szerződés vonatkozásában, a jelentkezéssel elfogadja jelen szabályozás rendelkezéseit.

1.2. A képzés során a Képzésben résztvevő és a Képző intézmény utóbbi közreműködésével és segítségével a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § rendelkezése szerinti szerzői művet hoznak létre.

1.3. A képzés alatt a fenti módon létrehozott szerzői mű az Szjt. 5. § (1) bekezdés szerinti közös műnek minősül. A közös mű tekintetében mind a Képző intézmény, mind a Képzésben résztvevő (együtt: Felek) szerzőnek tekintendő, így a szerzői jog a Feleket együttesen és egyenlő arányban illeti meg, a műre vonatkozó szerzői jogokat együttesen gyakorolhatják.

2. A szabályozás tárgya

2.1. Képző a képzés során létrehozott közös műről fénykép készítésével vagy más módon digitális másolatot készít és tárolja azt, amely ellen a Képzésben résztvevő nem tiltakozik.

2.2. Jelen szabályzás elfogadásával a Képző kijelenti, hogy a közös mű vonatkozásában lemond minden vagyoni – kivéve a jelen megállapodás megsértéséből eredő – igényéről és a mű felhasználásából eredő közvetlen bevételt (díjazást) átengedi a Képzésben résztvevőnek.

2.3. A Képző a közös mű digitális másolatát vagy ha rendelkezésére áll az eredeti példány úgy az eredeti példányt promóciós célból díjmentesen felhasználja, internetes és közösségi média oldalán (oldalain), kiállításokon, konferenciákon, szakmai rendezvényeken, tanulmányi versenyeken vagy hasonló eseményeken a Képzésben résztvevő, mint társszerző nevének feltüntetése mellett közzéteszi és felhasználja az oktatási tevékenysége során.

2.4. A Képzésben résztvevő a közös mű felhasználása során kivétel nélkül és minden esetben feltünteti a Képzőt, mint társszerzőt a következő megjegyzés feltüntetésével: „Ezt az alkotást (képzésben résztvevő neve) a Corvin Rajziskola (oktató neve) közreműködésével hozta létre.” Külföldi vagy más nemzetközi megjelenés esetén: „This artwork was created by (képzésben résztvevő neve) at Corvin Art School with assistance from (oktató neve) in the year of.”

2.5. A Képzésben résztvevő a közös művet egyes közösségi média felületeken a fenti szöveg feltüntetése mellett a következő módon teszi közzé:

a) instagram közösségi oldalon történő közzététel esetén a Képzésben résztvevő megjelöli a Képző által üzemeltetett instagram profilt: @corvinarschool
b) facebook közösségi oldalon történő közzététel esetén a Képzésben résztvevő megjelöli a Képző által üzemeltetett facebook profilt: @corvinarschool
c) behance közösségi oldalon történő közzététel esetén a Képzésben résztvevő megjelöli a Képző által üzemeltetett behance profilt, mint „co-owner”

2.6. A 1. pontban rögzített módon létrehozott közös művet a Képzésben résztvevő további felsőoktatási, felnőttképzési vagy bármely más iskolarendszerben, vagy azon kívül működő oktatási intézményben (továbbiakban együtt: harmadik személy oktatási intézmény) folytatott tanulmányai során felhasználhatja, de köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a közös mű a harmadik személy oktatási intézmény által a Képző megjelölése nélkül semmilyen formában és célból ne kerüljön közzétételre. Amennyiben ez a harmadik személy oktatási intézmény együttműködése hiányában vagy más okból nem lehetséges úgy a Képzésben részvevő köteles megtiltani a harmadik személy oktatási intézménynek a közös mű felhasználását, közzétételét. Felek megállapodnak, hogy a Képzésben résztvevő jelen ponttal ellentétes szerződést vagy megállapodást harmadik személy oktatási intézménnyel nem köt.

2.7. A közös mű felett Képzésben résztvevő jogosult rendelkezni. A közös mű értékesítése esetén azonban a Képző hozzájárulása is szükséges. Értékesítésnek számít minden olyan jogügylet, amely során a közös mű feletti tulajdonjog ellenérték fizetése mellett megváltozik.

2.8. Jelen szabályozás rendelkezéseinek megsértése esetén a rendelkezést megszegő Fél 100.000, – Ft kötbért köteles fizetni a másik Félnek. Szerződésszegés észlelése esetén a Fél köteles erről írásban értesíteni a szerződésszegő Felet, amely értesítésben először köteles felhívni a szerződésszegő Felet a megállapodás betartására határidő tűzése mellett. A kötbér fizetési kötelezettség az értesítésben meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően esedékes.

3. Záró rendelkezések

3.1. Jelen szabályozás rendelkezései az elfogadás napján lépnek hatályba és hatályban maradnak a legutoljára megalkotott közös mű vonatkozásában fennálló, Szjt. 31. § rendelkezéseiben meghatározott 70 éves védelmi idő fennállásáig vagy a Képző jogutód nélküli megszűnéséig.